Polityka prywatności cookie oraz RODO Co do zasady pliki cookie nie są przez nas przetwarzane w jakikolwiek sposób poza funkcjonowaniem na potrzeby utrzymania ładu na stronie internetowej. Wykorzystywane są jedynie przez silnik strony internetowej, na który nie mamy wpływu i z którego nie pozyskujem Państwa danych. Tym samym nie śledzimy, nie pozycjonujemy, nie działamy na szkodę i w celowym zamiarze wizytujących nasze strony internetowe. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO 1. Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PROMIS Adam Świercz z siedzibą przy ul. Lipińskiego 7, 30-349 Kraków. Istnieje możliwość kontaktu z nami w wyżej wymienionych sprawach w następujący sposób: listownie na adres: ul. Lipińskiego 7, 30-349 Kraków. lub przez e-mail: ochronadanychosobowych@zaluzje.info telefonicznie: 12 269 66 66 2. Cele przetwarzania Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu nawiązania kontaktów biznesowych z Panią/Panem i realizacji zamówień. Dodatkowo, jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu informowania o aktualnej ofercie i promocjach. 3. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Przetwarzanie jest niezbędne do: 1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z warunkami określonymi w przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 2) do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 3) do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO); 4) celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci prawidłowego i zgodnego z przepisami świadczenia usług i sprzedaży towarów oraz prawidłowego, zgodnego z przepisami prawa brania udziału w obrocie gospodarczym oraz spełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego (np. wobec urzędów skarbowych) oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami lub przetwarzaniem danych osobowych, gdyż przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym administrator podlega. 4. Okres przechowywania danych osobowych Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres: wykonania umowy, a następnie w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy lub w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora, w szczególności polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń, w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa – przez czas wymagany na podstawie przepisów prawa. 5. Odbiorcy danych Będziemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe w zależności od stanu sprawy osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, przetwarzającym dane w związku z realizacją umowy, w szczególności świadczącym usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, informatyczne i telekomunikacyjne, księgowo-podatkowe, prawne i windykacyjne oraz innym podmiotom takim jak: Sądy, prokuratury, urzędy, komornicy, strony postępowania, innym uczestnikom postępowania sądowego/administracyjnego/egzekucyjnego, podmiotom pozostającym z Panią/Panem w relacjach prawnych, ich pełnomocnikom. 6. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej Administrator danych co do zasady nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W sytuacji, w której doszłoby do takiego przekazania ze względu na ważny prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych, Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony Pani/Pana danych osobowych. 7. Źródło pochodzenia danych oraz konieczność podania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy od Pani/Pana. Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy/umów. 8. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, b. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, c. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę o kontakt z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej). 9. Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.